Nuorten vuorovaikutusohjannan käyttöönotto Suomessa -tutkimus

Uusi tutkimus selvittää, kuinka moni nuori tarvitsee ja hakee apua masennukseen ja kuinka hyvin he saavat apua.

Vuorovaikutusohjanta apuna nuorten masennukseen

Tutkimme IMAGINE-hankkeessa erilaisia menetelmiä, joilla nuorten mielen hyvinvointia voidaan tukea.

Yksi menetelmistä on vuorovaikutusohjanta (IPC-N). Hankkeen aikana tutkimme sitä, miten hyvin yläkouluikäiset nuoret saavat masennusoireisiinsa apua vuorovaikutusohjannasta. Seuraamme vuorovaikutusohjannan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta verrattuna siihen, että nuori saa jotain muuta hoitoa tai tilanteeseen, jossa masennuksen hoito ei toteudu.

Selvitämme myös, kuinka moni nuori tarvitsee ja haluaa hoitoa masennukseen, ja kuinka masennuksen hoito heillä toteutuu. Tavoitteena on parantaa nuorten masennuksen hoidon saatavuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa.

Tutkimuksessa seuraamme siihen osallistuvien nuorten mielialaa 6–12 kuukautta. Täydennämme tietoja kahdella kyselyllä nuoren huoltajille ja nuorta auttaneelle työntekijälle sekä rekisteritiedoilla.

Toivomme että saamme tutkimukseen mukaan mahdollisimman erilaisia nuoria, myös eri vähemmistöjen edustajia ja sellaisia nuoria, joiden toiminta on rajoittunut jollain tavoin. Näin pyrimme selvittämään, toteutuuko ja sopiiko hoito yhdenvertaisesti kaikille nuorille.

Tutkimusta tehdään usealla eri alueella Suomessa, yhteistyössä YTA-alueiden, hyvinvointialueiden, kyseisten kuntien sivistystoimien ja koulujen kanssa. Tavoitteena on aloittaa tiedonkeruu ensimmäisissä kouluissa vuoden 2023 lopulla.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen mukaan lupautuneissa kouluissa järjestetään aluksi infotilaisuus oppilaille ja heidän huoltajilleen. Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta, sekä alle 15-vuotiaiden huoltajilta, pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Myös tutkimuksen tarkat lisätiedot tarjotaan kirjallisesti. Osallistuminen on jokaiselle vapaaehtoista.

Käytännössä kaikkia tutkimukseen osallistuvia nuoria pyydetään vastaamaan tutkimuskyselyyn tutkimuksen aluksi, kolmen kuukauden päästä ja puolen vuoden päästä. Tämän puolen vuoden aikana heitä pyydetään myös vastaamaan lyhyeen tekstiviestikyselyyn kahden viikon välein. Kyselyssä on yhdeksän kysymystä (PHQ9-kysely). Voit tutustua kysymyksiin: PHQ9-kysely (kaypahoito.fi).

Lisäksi nuoret, joilla tutkimusaikana on masennusta, vastaavat vielä yhteen kyselyyn vuoden päästä tutkimuksen aloituksesta.

Aloitusinfossa sekä tutkimuskyselyiden yhteydessä nuorille tarjotaan tietoa mielenterveydestä sekä siitä, mistä he voivat tarvitessaan hakea apua.

Tietoa kouluille

Tutkimus tehdään yhteistyössä koulujen, opiskeluhuollon ja sivistystoimen kanssa. Tutkimuksen toteuttaminen koulussa tarvitsee aikaa noin tunnin mittaiselle infotilaisuudelle. Lisäksi osallistujien seulonta vie luokittain noin 45 minuuttia ryhmätilanteessa. Aloitusinfon pitää sekä seurantakyselyistä huolehtii tutkimusavustaja.

Opettajat eivät vastaa kyselyihin eivätkä näe vastauksia. Sekä alkuinfossa että osana kyselyä nuoret saavat tietoa siitä, mistä he voivat hakea apua tarvittaessa.

Opiskeluhuollon osalta nuorta hoitanut työntekijä vastaa kyselyyn nuoren vasteesta ja hoidon toteutuksesta sekä omasta osaamisestaan. Jos samalta työntekijältä rekrytoidaan useita nuoria, kysely toistetaan vain nuoren vointia koskevien kysymysten osalta. Tutkimuksen aikana eri alueilta on tavoitteena rekrytoida yhteensä 100 vuorovaikutusohjannan ja 200 muun masennuksen hoidon saanutta nuorta.

Tutkimusinfo ja suostumuslomake nuorelle ja huoltajalle

Täältä löytyvät lisätiedot kertovat tutkimuksesta ja nuoren osuudesta siinä. Lisäksi löydät täältä tutkimushenkilökunnan yhteystiedot, jos haluat kysyä lisää. Tiedotteen lisäksi täältä löytyy myös tutkimukseen osallistuvan suostumus allekirjoitettavaksi.

Tutkimusinfo ja suostumuslomake työntekijälle

Täältä löytyvät lisätiedot kertovat tutkimuksesta ja nuoren kanssa työskentelevän ammattilaisen osuudesta siinä. Lisäksi löydät täältä tutkimushenkilökunnan yhteystiedot, jos haluat kysyä lisää. Tiedotteen lisäksi täällä on myös tutkimukseen osallistumisen suostumus allekirjoitettavaksi.

Apua ja tukea nuorelle

Lisätietoja

Outi Linnaranta

ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7517