Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat tunnetusti lisääntyneet. Samaan aikaan mielenterveyspalveluita on liian vähän ja erikoissairaanhoito kuormittuu. Varhaista hoitoa ja tukea tulisi siis saada helpommin ja nopeammin.

IMAGINE-konsortiomme kehittää nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon tarkoitettuja menetelmiä ja interventioita sovellettavaksi psykiatristen palveluiden ulkopuolella. Tämä tavoite on kirjattu myös tuoreeseen hallitusohjelmaan.

IMAGINE-konsortiomme tukee valtakunnallisessa mielenterveysstrategiassa asetettua vaikuttavien menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen tavoitetta. Panostamme myös nuorten ja työntekijöiden yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen interventioiden käyttöönotossa. Tämä edellyttää nuorten kohtaamista ja luottamuksen luomista.

Konsortiomme haluaa vaikuttaa seuraavilla tavoilla:

Haluamme tutkimusperusteiset nuorten mielenterveysinterventiot vakiintuneiksi.

Otamme käyttöön ja vakiinnutamme nuorille suunniteltuja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon tarkoitettuja interventioita. Olennaista on tutkimusnäyttö vaikuttavuudesta.

Interventioidemme kohteenamme on lievän ja keskivaikean masennukseen hoito opiskeluhuollossa, korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen, nuorten sosiaalisen tilanteiden pelon hoito sekä virtuaalitodellisuudessa tapahtuva myötätuntotyöskentely ja taitoharjoittelu valtion koulukodeissa ja vankiloissa.

Tutkimme mielenterveysintervention vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta suomalaisilla nuorilla.

Nuorten mielenterveyden palvelujärjestelmän rakentamiseksi on elintärkeää panostaa interventioiden vaikuttavuus-, kustannusvaikuttavuus-, käyttöönotto- sekä juurruttamistutkimukseen.

Yritämme tunnistaa mielenterveysinterventioiden toteutumisen, hoitovasteen ja kustannusvaikuttavuuden keskeisiä ennustetekijöitä.

Erityisesti tutkimme masennukseen hoitoon käytettävän nuorten vuorovaikutusohjannan (IPC-N) käyttöönottoa ja juurruttamista Suomeen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Panostamme nuorten osallistumiseen ja osallistamiseen mielenterveysinterventioiden käyttöönotossa.

Osallisuus, yhdenvertaisuuden kokemukset ja motivaatio lisäävät nuorten osallistumista mielenterveysinterventioihin. Etsimme keinoja kasvattaa valmiutta osallistua ja sitoutua interventioihin.

Tutkimme haastattelemalla interventioihin osallistuvien nuorten sekä työntekijöiden kanssa sitä, miten nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat niissä – ja miten yhdenvertaisuutta voisi parantaa.

Keräämme myös tietoa nuorten hoitoon ohjautumiseen, hoitomotivaatioon ja hoidon toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta entistä suurempi osa hoitoa tarvitsevista nuorista voitaisiin tavoittaa.

Haluamme luoda nuorten mielenterveysinterventioiden toteutukseen hyvät toimintamallit.

Mielenterveysinterventioiden käyttöönottoa ja juurruttamista voidaan edistää tehokkaalla tuella ja strategioilla, samalla käyttöönoton ja juurruttamisen esteitä tai hidasteita vähennetään.

Luomme suomalaisille nuorten mielenterveystyön johtajille ja suunnittelijoille työkalupakin, jolla edistetään nuorten mielenterveysinterventioiden suunnitelmallista käyttöönottoa ja juurruttamista.

Vahvistamme tutkimukseen nojaavaa suunnitelmallisen käyttöönoton ja juurruttamisen osaamista viranhaltijoiden, toimihenkilöiden ja päättäjien joukossa kansallisesti, yhteistyö- ja hyvinvointialueilla sekä kouluissa.

Tarkastelemme myös seurauksia, kun terapeuttisia interventioita levitetään psykiatristen palveluiden ulkopuolelle ja työntekijöille, joilla ei välttämättä ole mielenterveystyön pohjakoulutusta

Tiivistetysti sanottuna haluamme IMAGINE-konsortiossa auttaa nuoria, jotta he osaisivat hakea ja myös saisivat nopeammin apua mielenterveyden ongelmiin. Olemme siis ratkomassa yhtä tämän ajan suurta yhteiskunnallista ongelmaa.

Blogin pohjana on 13.9.2023 sidosryhmillemme keskustelun sytykkeeksi pidetty esittelypuheenvuoro Tutkimus, toivo ja toimijuus – ratkaisuja nuorten tulevaisuuden turvaksi -tapahtumassa.