Tosi minä -treenistä apua nuorten sosiaalisten tilanteiden pelkoon

Sosiaalinen ahdistus voi jumiuttaa nuoren käyttäytymään tavoilla, jollaisia hän omassa mielessään arvelee muiden häneltä odottavan ja toivovan. Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus voi myös hankaloittaa nuoren koulunkäyntiä ja tuoda esteitä ystävyyssuhteisiin. Lievemmät tai vakavammat sosiaalisten tilanteiden ahdistukset tai pelot ovat yleisiä nuorten keskuudessa, tulkinnasta riippuen niitä esiintyy 4–8 prosentilla nuorista. Lievemmässä muodossaan ilmiöstä puhutaan sosiaalisen ahdistuksen käsitteellä, vakavampana sosiaalisten tilanteiden pelosta.

Tampereen yliopiston psykoterapian dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Klaus Ranta on tutkinut uransa aikana paljon juuri sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ja hän halusi kehittää menetelmän, jonka avulla nuoret voisivat saada täsmällisesti siihen räätälöityä apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Syntyi Tosi minä -treeni (TMT), joka pohja on Oxfordin yliopiston tunnetussa kognitiivisen terapian hoitomallissa.

Ranta johtaa IMAGINE-hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on tutkia Tosi minä -treenin käyttökelpoisuutta opiskeluhuollon menetelmänä sekä kehittää kouluissa työskenteleville ammattilaisille välineitä, joiden avulla nuorten ahdistuneisuutta ja masennusta voidaan tunnistaa ja ohjata nuoria avun pariin.

Turvakäyttäytymisen muuri purkuun

Rannan mukaan sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyy vahva oman itsen kontrollointi. Nuori voi pelätä tuoda itseään esiin, tai että joutuu kielteisen huomion ja arvioinnin kohteeksi. Hän alkaa muovata käytöstään ja vältellä kaikin keinoin naurunalaiseksi tulemista. Termillä turvakäyttäytyminen kuvataan sitä, että oman käytöksen kontrollointiin sosiaalisissa tilanteissa voidaan kehittää monenlaisia tapoja. Turvakäyttäytymistä voi olla esimerkiksi joidenkin keskustelunaiheiden välttely tai jonkun ulkoisen piirteen peittely. Tosi minä -treenissä pyritään purkamaan tätä käytöstä ja rohkaisemaan nuorten omaa minää tulemaan esiin.

Menetelmän nimessä on sana ”treeni”, joka kuvaa sitä, että ihan tosissaan harjoitellaan sitä, mitä tapahtuu, jos jättääkin erilaiset turvakäyttäytymisen tavat pois. Nauraako joku, toteutuvatko pahimmat pelot?

Treeniryhmät aloittaneet Tampereella huhtikuussa

Ensimmäiset Tosi minä -treenaajat on rekrytoitu Tampereen yläkouluista ja toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoista, ja koulupsykologien vetämät ryhmät ovat aloittaneet tapaamiset huhtikuussa. Kiinnostus ryhmiä kohtaan oli nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa suurta.

Tosi minä -treenissä nuorella on yhteensä kymmenen tapaamiskertaa, joista kuusi on ryhmätapaamisia ja neljä yksilötapaamisia. Ryhmässä nuoret voivat sekä saada tukea toisiltaan että harjoitella yhdessä uudenlaista käytöstä sosiaalisissa tilanteissa. Hankkeen tutkimuksessa verrataan Tosi minä -treenin läpikäyviä nuoria verrokkiryhmään, joita tuetaan muilla opiskeluhuollon menetelmillä. Verrokkiryhmän nuorilla on myöhemmin mahdollisuus osallistua myös Tosi minä -treeniin.

Pilottitutkimuksen tulokset rohkaisevia

Ennen IMAGINE-hanketta Tosi minä -treenistä on tehty keväällä 2022 pilottitutkimus. Pilotissa oli mukana yhteensä 10 yläkouluikäistä nuorta, joilla kaikilla oli sosiaalisten tilanteiden pelko. Pilotin tulokset olivat rohkaisevia: nuorten oireet lievittyivät huomattavasti, ja hoidon jälkeen kuusi kymmenestä nuoresta ei enää täyttänyt sosiaalisten tilanteiden pelon kriteerejä. Nuoret kokivat hyvinvointinsa parantuneen ja rohkeutensa mennä mukavuusalueensa ulkopuolelle lisääntyneen. Myös nuorten vanhemmat raportoivat nuortensa rohkeuden ja ilon lisääntyneen.

Kuvittele, jos nuoret saisivat apua läheltä

Nuorten masentuneisuuden ja tiettyjen ahdistuneisuuden muotojen ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti. IMAGINE-hankkeen nimi herättää kuvittelemaan jotakin nykytilannetta parempaa.

Rannan toiveissa on saada koulujen ammattilaisille käyttökelpoinen menetelmä sekä tietenkin se, että nuoret hyötyisivät treenistä ja saisivat rohkeutta toimia omana itsenään.

”Tärkeää olisi myös se, että yhteiskunnassamme löytyisi tahtoa kehittää palveluita sellaisiksi, että niihin mahtuisi Tosi minä -treenin tyyppistä työskentelyä lähellä nuoria, arjessa. Tarve avulle on suuri, joten voi olla välttämätöntä tarkastella ihan uudella tavalla, miten resursseja suunnataan. Nuoret tarvitsevat apua nykyhetkeään varten ja myös siksi, että voivat kasvaa tulevaisuuden aikuisiksi yhteiskunnassa. Mikä on oikeasti tärkeää, jos ei nuortemme mielen hyvinvointi?”

Kuva kasvojen alaosasta, nenästä ja hymyilevästä suusta.

Tosi minä -treeni (TMT)

Nuorille kohdistettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoito-ohjelma.

Ohjelma sisältää kymmenen käyntikertaa, 6 ryhmässä ja 4 nuoren yksilötapaamista. Ryhmässä on 2 ohjaajaa.

Tarjotaan koulujen opiskeluhuollon kautta, ohjaajina koulupsykologit.

Kehitetty Tampereen yliopistossa.

Perustuu kognitiivisiin ja käyttäytymisterapioihin sekä kehityspsykologian tutkimukseen

Tavoitteena muodostaa uudenlainen käsitys ahdistuksesta ja itsestä sosiaalisissa tilanteissa ja harjoitella olemaan yhä enemmän oma itsensä.

Harjoitteissa kokeillaan esimerkiksi, toteutuvatko omat pelot, jos päästää irti turvakäyttäytymisestä ja opetellaan tarkkailemaan enemmän muita ihmisiä tilanteissa kuin omaa käytöstä.