Työpaketti 2: Vuorovaikutus ja viestintä

Työpaketissa tuemme hankkeen kokonaistavoitetta parantaa nuorten mielenterveyttä tehokkailla mielenterveysinterventioilla sekä osallisuutta tukemalla. Vuorovaikutus kytkeytyy vahvasti interventioiden suunnitelmalliseen käyttöönottoon ja juurruttamiseen. Lisäksi näemme viestinnän strategisena voimavarana hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen työpaketissa tavoitteenamme on

  • edistää IMAGINE-konsortion mielenterveysinterventioiden käyttöä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.
  • vaikuttaa päätöksentekijöihin, suunnittelijoihin ja kehittäjiin näiden interventioiden käytön edistämiseksi.
  • lisätä nuorten keskuudessa yleistä tietoisuutta mielenterveydestä ja yhdenvertaisista hoitomahdollisuuksista.
  • käydä dialogia sidosryhmien ja tiedeyhteisön kanssa sekä hankkeen sisällä toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kohderyhmiä ovat

  • ammattilaiset (kuten psykologit, terveydenhoitajat ja kuraattorit)
  • hoitoa antavat tai sitä tukevat instituutiot (sairaanhoitopiirit, koulut, koulu- ja nuorisokodit, vankilat)
  • päätöksentekijät ja kehittäjät kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla (hyvinvointialueet, terveydenhuolto, koulu- ja opiskelijahuolto)
  • nuoret
  • tiedeyhteisö.

Lisäämme vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta seuraavilla tavoilla:

1) Toteutamme työpajoja ja seminaareja, joissa tutkijat ja sidosryhmät tarkastelevat interventioiden toteutettavuutta suomalaisissa ympäristöissä, soveltuvuutta nuorille sekä (kustannus)vaikuttavuutta. Tutkimustulosten valmistuessa järjestämme seminaarin.

2) Tuotamme politiikka- ja käytäntösuosituksia, jotka tukevat interventioiden käyttöä.

3) Tarkastelemme kriittisesti nykyisten interventioiden levitys- ja täytäntöönpanotapoja.

4) Teemme selvityksen siitä, miten nuoret hakeutuvat mielenterveyspalveluihin ja miten kynnystä palveluihin hakeutumiseen voitaisiin alentaa. Tutkimusaineistona käytämme sosiaalisen median keskusteluita, joissa tyypillisesti keskustellaan nuorten mielenterveydestä. Lisäksi hyödynnämme nuorten haastatteluita.

Hankkeen aikana ideoimme yhteistyöverkoston kanssa ja tutkimukseen perustuen keinoja alentaa kynnystä hakeutua mielenterveyspalveluiden pariin ja toisaalta pyrimme kehittämään nuoria entistä paremmin tavoittavia palveluita. Viestintään käytämme seuraavia kanavia ja työkaluja: Konsortion verkkosivut, sosiaalisen median tilit (ammattilaisille, medialle ja nuorille), aktiivinen kirjoittaminen ammatillisiin lehtiin, blogeihin sekä yleismediaan, esimerkiksi kolumneja.

Janne Matikainen

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 029 412 4369