Työpaketti 3: Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa interventioissa

Mielen hyvinvointiin liittyvää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta voidaan vähentää tarjoamalla nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet psykososiaaliseen hoitoon tai ohjantaan julkisiin palveluihin kuuluvassa, maksuttomassa opiskeluympäristössä, joka tavoittaa valtaosan 13–18-vuotiaista nuorista Suomessa.

Mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen liittyviä riskitekijöitä nuoruudessa ovat esimerkiksi maahanmuuttajatausta, vammaisuus ja koulutuksen ja työn ulkopuolella oleminen. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat muita yksinäisempiä ja kokevat ulkopuolisuuden tunteita sekä ongelmia hoitoon pääsyssä.

Työpaketin tavoite on tukea sellaisten käytäntöjen kehittämistä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tarkastellen

  • nuorille suunnattuihin lyhytaikaisiin psykososiaalisiin interventioihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia osallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
  • kuinka interventioissa onnistutaan edistämään niihin osallistuvien nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Tutkimus on laadullinen seurantatutkimus, jossa haastattelemme interventioihin osallistuneita nuoria sekä työntekijöitä tai interventioiden ohjaajia intervention jälkeen sekä pidemmän ajan kuluttua.

Lisäksi teemme fokusryhmähaastatteluja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kanssa. Keskustelemme heidän kanssaan mielenterveydestä, osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Esittelemme heille myös IMAGINE-hankkeen psykososiaaliset interventiot ja pyydämme nuoria kommentoimaan niitä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Hyödynnämme saatua tietoa nuorille suunnattujen psykososiaalisten interventioiden kehittämisessä niin konsortion sisällä kuin sidosryhmien, ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa muun muassa työpajatyöskentelyn keinoin.

Työpaketti ammentaa monitieteisesti sukupuolen ja muiden sosiaalisten erojen tutkimuksesta (mm. nuorisotutkimus, sosiaalipsykologia, sosiologia, psykologia, sukupuolentutkimus).

Päivi Berg

yliopistotutkija, Helsingin yliopisto 029 412 4933